Тема 18. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

 

1. Чистий дохід від реалізації - це:

а) дохід від реалізації за винятком собівартості реалізації (тут і далі собівартість реалізації - це собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг));

б) дохід від реалізації без обліку непрямих податків і зборів;

в) дохід від реалізації з урахуванням податків і зборів.

 

2. Прибуток за даними бухгалтерського обліку від реалізації майна (основних засобів, нематеріальних активів, виробничих засобів) визначається як різниця між:

а) вартістю готової продукції за продажними цінами без ПДВ і її первісною вартістю;

б) договірною ціною зданих замовнику робіт (наданих послуг) без податку на додану вартість і витратами на їх виробництво;

в) ціною, реалізованою без ПДВ та інших відрахувань, передбачених законодавством, і залишковою вартістю основних засобів, нематеріальних активів, обліковою вартістю матеріалів, МШП.

 

3. При безкоштовній передачі товару в бухгалтерському обліку дохід від реалізації:

а) не відображається;

б) відображається, виходячи із звичайних цін на такий товар;

в) відображається, виходячи з вартості його придбання, незалежно від часу придбання.

 

4. Дохід від реалізації необоротних активів включається до складу:

а) доходу від реалізації;

б) інших доходів;

в) чистого доходу від реалізації.

 

5. На рахунок підприємства помилково зараховано кошти іншого підприємства. Чи включаються ці кошти до доходу підприємства?

а) так;

б) ні;

в) за рішенням колективу підприємства;

г) за рішенням податкових служб;

д) за рішенням власника.

 

6. Дохід під безоплатно одержаних товарів - це:

а) кредитовий оборот субрахунку 718;

б) дебетовий оборот субрахунку 718;

в) кредитовий оборот субрахунку 424;

г) дебетовий оборот субрахунку 424;

д) кредитовий оборот субрахунку 746.

 

7. При визначенні фінансового результату операційної діяльності доходи зменшуються на:

а) собівартість реалізованої продукції;

б) втрати від участі в капіталі;

в) суму списаних необоротних активів;

г) втрати від стихійного лиха;

д) списаних фінансових інвестицій.

 

8. Нерозподілений прибуток належить до:

а) доходів майбутніх періодів;

б) фінансових інвестицій;

в) грошових коштів;

г) власного капіталу;

д) зобов'язань.

 

9. Яким записом відображається в обліку фінансовий результат - нерозподілений прибуток?

а) Дт 791 Кт 441:

б) Дт 441 Кт 791;

в) Дт 442 Кт 79І;

г) Дт 443 Кт 442;

д) Дт 441 Кт 443.

 

10. Що означає: оборот за кредитом субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт, послуг"?

а) прибуток від реалізації робіт, послуг;

б) обсяг реалізації робіт, послуг без ПДВ;

в) собівартість реалізованих робіт, послуг;

г) визнаний дохід від реалізації робіт, послуг з урахуванням ПДВ;

д) чистий дохід підприємства.

 

11. На підставі акту про виконання робіт роблять запис:

а) Дт 361 Кт 903;

б) Дт 903 Кт 703;

в) Дт З61 Кт 703;

г) Дт 901 Кт 361;

д) Дт 361 Кт 791.

 

12. Що є моментом відображення реалізації у фінансовому обліку?

а) зарахування коштів на поточний рахунок;

б) дата відвантаження готової продукції;

в) дата виписки податкової накладної;

г) дата надходження товарів;

д) дата отримання попередньої оплати від покупця.

 

13. Бухгалтерський запис Дт 361 Кт 701 означає:

а) відображення реалізації (відвантаження) готової продукції:

б) передоплату за відвантажену продукцію;

в) списання реалізованої продукції;

г) відображення фінансового результату від реалізації продукції;

д) відображення витрат від операційної діяльності.

 

14. Як закривається в кінці звітного періоду рахунок 70 "Доходи від реалізації"?

а) не закривається;

б) шляхом списання його сальдо на рахунок 79;

в) шляхом списання його сальдо на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки, непокриті збитки";

г) шляхом списання його сальдо на рахунок 90 "Собівартість реалізації";

д) шляхом списання його сальдо на рахунок 26 "Готова продукція".

 

15. Рахунок 70 "Доходи від реалізації" відображається:

а) в розділі 3 активу Балансу;

б) в розділі 1 пасиву Балансу;

в) в Балансі не відображається;

г) відображається в 3 розділі пасиву Балансу;

д) відображається в 1 розділі активу Балансу.

 

16. Фактична виробнича собівартість виготовленої продукції , визначається на рахунку:

а) 901;

б) 91;

в) 92;

г) 23;

д) 93.